Ramowy rozkład dnia na rok szkolny 2021/2022

 • 6:30 – 7:45 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci, zabawy ze śpiewem; praca z zespołem dzieci lub indywidualnie, gry dydaktyczne, zabawy integracyjne; zabawy ruchowe; prace porządkowe.
 • 7:45 – 8:15 Poranne ćwiczenia ruchowe. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 8:15 – 8:45 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
 • 8:45 – 11:15 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, zabawy na sprzęcie terenowym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach). Imprezy okolicznościowe, spotkania edukacyjne.
  (Czas zajęć edukacyjnych jest dostosowany do wieku dzieci).
 • 11:15 – 11:30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka i zachowań prozdrowotnych.
 • 11:30 – 12:00 Obiad, czynności samoobsługowe i porządkowe.
 • 12:00 – 14:00
  w grupach młodszych nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby. Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
  w grupach starszych relaks, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki – wyciszenie. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Utrwalanie poznanych treści edukacyjnych, praca indywidualna lub z zespołem dzieci, religia.  Zajęcia w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone przez specjalistów.
 • 14:00 – 14:30 Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe.
 • 14:30 – 16:30 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych. Zabawy integracyjne, gry planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne; obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci. Odbieranie dzieci z przedszkola.