WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie z dnia 03 września 2021 r.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
obowiązujące w Przedszkolu Integracyjnym nr 1 w Łukowie
od 03.09. 2021r.
opracowane na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja

I. Organizacja opieki:
1. Przedszkole jest czynne w godz. 6.30-16.30. Dzieci przyjmowane są do godz. 6:30- 8.00, a odbiór w godzinach 14:30-16:30. Godziny posiłków nie ulegają zmianie.
2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
3. W sali, w której przebywają dzieci, nie ma zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki itp.),
a wykorzystywane zabawki i przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze są dokładnie dezynfekowane. Sala jest przynajmniej raz na godzinę wietrzona.
4. W przedszkolu w grupie I i II odbywa się po obiedzie leżakowanie. Leżaki później są dezynfekowane, a pościel dziecka przechowywana jest w plastikowej torbie.
5. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów
i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
6. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny zabawy na dworze). Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie ( w miarę możliwości).
7. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
8. Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają z placu zabaw przedszkola, na zmianę każda z grup, by grupy nie stykały się ze sobą. Wyjścia na plac przedszkolny będą odbywały się według opracowanego harmonogramu. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Osoba dokonująca czyszczenia odnotowuje ten fakt w ,,Karcie Placu Zabaw” (załącznik nr 1).
9. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
10. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, zabawek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników(załącznik nr 2).
11. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

II. Współpraca z rodzicami:

1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Również ich opiekunowie muszą być zdrowi.
2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni. Maksymalnie może przebywać w szatni 15 rodziców z dziećmi ( 1 rodzic- 1 dziecko). Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do strefy wspólnej przedszkola tj. szatnia, klatka schodowa pamiętając o przestrzeganiu zachowania zalecanego dystansu tj. 1,5 m. Rodzic przekazuje dziecko nauczycielowi ( nie wchodzi do sali).
3. Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek zachować wszelkie środki ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Opiekunowie między sobą zachowują dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie podchodzą do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 1.5 m.
4. Rodzice podpisują oświadczenie o zapoznaniu z procedurą na początku roku szkolnego –zał. nr 3.
5. Rodzic podpisuje zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność tzn. w przypadku zaistnienia niepokojących objawów -zał nr 4.
6. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
7. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.- kontakt z rodzicami drogą telefoniczną 25 798 34 35 lub e-mailową.
8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola ( max do 40 minut) i szybkiego kontaktu z lekarzem.
9. Rodzic przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. O unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, o częstym myciu rak wodą z mydłem i niepodawaniu ręki na powitanie. Rodzic uczy dziecko zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
10. Wszystkie zajęcia indywidualne i grupowe wynikające z udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się według obowiązującej w przedszkolu procedury bezpieczeństwa:
– w zajęciach uczestniczy tylko i wyłącznie zdrowe dziecko bez żadnych objawów chorobowych
– wietrzenie gabinetu odbywa się po każdym dziecku
– dezynfekcji stolika i krzesełka po każdym dziecku- dokonuje na bieżąco specjalista
– specjaliści stosują pomoce, środki dydaktycznych, które można łatwo poddać dezynfekcji
III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu.
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Nie należy angażować ( o ile to możliwe w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi).
3. Osoba, która przebywając w pracy podejrzewa u siebie objawy chorobowe udaje się do lekarza w celu potwierdzenia choroby.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, aby uzyskać teleporadę a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. Zakażony pracownik informuje telefonicznie lub droga elektronicznią dyrektora przedszkola o zarażeniu koronawirusem, gdyż niepoinformowanie może doprowadzić do narażenia na zakażenie innych osób, które miały z nim kontakt. Dyrektor przedszkola o tym fakcie informuje organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i stację sanitarno¬- epidemiologiczną.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonujacymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki , powierzchnie, uchwyty.
7. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
8. Przedszkole zostaje poddane gruntownej dezynfekcji pomieszczeń.

Telefony kontaktowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie 25 798 21 96
Telefon ratunkowy 999 lub 112