Przedłużenie zasad bezpieczeństwa
Szanowni Rodzice!
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zajęcia w systemie hybrydowym zostają przedłużone do 18 kwietnia.
Zajęcia stacjonarne są organizowane na wniosek rodziców dzieci, którzy:
– posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
– realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
– realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
– pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
– wykonują działania ratownicze,
– są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
– są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
– są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola.
Ze względów organizacyjnych proszę o zgłoszenia dzieci w dniach 08.04 (czwartek) oraz 09.04. (piątek) do godz. 14.00.
Zapisz nie dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola.
Dla dzieci rodziców którzy nie spełniają powyższych wytycznych realizowana jest PRACA ZDALNA – FB grupowe oraz przez pocztę elektroniczną – zajęcia indywidualne.
Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie
Małgorzata Piotrowska